Št. objave Naslov
3094. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu, v Zvezni republiki Nemčiji
3095. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Liegu, v Kraljevini Belgiji
3096. Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah
3097. Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«
3098. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
3099. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
3100. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3101. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015
3102. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2015
3103. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
3104. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče Jug, ART-09
3105. Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj
3106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje in za območje Škofja vas
3107. Sklep št. 5/15 o ukinitvi statusa javnega dobra
3108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici
3109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec
3110. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer
3111. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015
3112. Odlok o enkratni zimski denarni pomoči v Občini Gornji Petrovci
3113. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3114. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3115. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
3116. Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3117. Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3118. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško
3119. Statut Občine Loški Potok
3120. Poslovnik Občinskega sveta Občine Loški Potok
3121. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2014
3123. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno
3124. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno
3125. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno
3126. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3127. Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta
3128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015
3129. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa
3130. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele
3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
3132. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
3133. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
3134. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2015
3135. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
3136. Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije
3137. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja
3138. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
3139. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
3140. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja
3141. Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
3142. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
3143. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica
3144. Popravek Sklepa o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7