Št. objave Naslov
2975. Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F)
2976. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C)
2977. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2A)
2978. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti dveh viceguvernerjev, članov Sveta Banke Slovenije
2979. Pravilnik o sledljivosti in uničenju človeških organov namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki
2980. Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi
2981. Odločba o delni razveljavitvi 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
2982. Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice
2983. Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
2984. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
2985. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2015
2986. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016
2987. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki
2988. Obvezna razlaga prvega stavka sedmega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
2989. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«
2990. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015–2020
2991. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju oktober–december 2015
2992. Sklep o potrditvi mandata članoma občinskega sveta Mestne občine Koper
2993. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata
2994. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata
2995. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
2996. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2015
2997. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
2998. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)
2999. Sklep o cenah storitev posameznih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
3000. Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014
3001. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za suhi zadrževalnik Lokarje (EUP ŠE23/1)
3002. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina
3003. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
3004. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7
3005. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020
3006. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje
3007. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče
3008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj
3010. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Medvode
3011. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020
3012. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah
3013. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3014. Odlok spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas
3015. Uredba o določitvi načina izračunavanja in plačila pravičnega nadomestila za uporabo del, ki jim preneha status osirotelega dela
3016. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin
3017. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
3018. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski znakovni jezik