Št. objave Naslov
2925. Ukaz o razglasitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)
2926. Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1G)
2927. Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol)
2928. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
2929. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev
2930. Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti
2931. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
2932. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
2933. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
2934. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu
2935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
2936. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2015
2937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
2938. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno
2939. Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno
2940. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno
2941. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Hodoš
2942. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2943. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Hrpelje - Kozina
2944. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informaciji o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2945. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta)
2946. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2015
2947. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015
2948. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015
2949. Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah za rabo teh površin
2950. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica
2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica
2952. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami v Občini Miren - Kostanjevica
2953. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
2954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2015 – 1. rebalans 2015
2955. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 1. spremembe sprejetega proračuna
2956. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2957. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mirna Peč
2958. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2959. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános iskola Pártosfalva
2960. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SE 9 – Romski zaselek Serdica
2961. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
2962. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015
2963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice
2964. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2015–2020
2965. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge
2966. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škocjan
2967. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret)
2968. Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s posebnimi potrebami
2969. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
2970. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«
2971. Pravilnik o uporabi službenega vozila Občine Kočevje v službene in privatne namene
2972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2015
2973. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
2974. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev iz proračuna Občine Pivka