Št. objave Naslov
2830. Razpis nadomestnih volitev enega člana Državnotožilskega sveta
2831. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika in prehodu mandata na naslednjo kandidatko
2832. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
2833. Sklep o določitvi cen za najem prostora za grobove na pokopališčih na območju Občine Grad
2834. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Jezersko
2835. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi spomenika padlim talcem za Kamnitnikom za kulturni spomenik lokalnega pomena
2836. Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2015
2837. Pravilnik o obračunavanju čiščenja industrijske odpadne vode na čistilnih napravah na območju Občine Štore
2838. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko
2839. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dobrovnik – ožje območje