Št. objave Naslov
2808. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev
2809. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143 (v nadaljevanju OPPN)
2810. Sklep o preklicu Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna
2811. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zavrh
2812. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2015
2813. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč
2814. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
2815. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1
2817. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2818. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
2819. Sklep o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec
2820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2015
2821. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sodražica
2822. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2823. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti
2824. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015
2825. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2015/2016
2826. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
2827. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
2828. Statut Občine Škocjan
2829. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente