Št. objave Naslov
201. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
202. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Grafični tehnik
203. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
204. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice
205. Statutarni sklep o ustanovitvi skupnega delovnega telesa
206. Odlok o spremembi Odloka o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži
207. Odlok o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje
208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje
209. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2015
210. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
211. Sklep o imenovanju Volilne komisije Mestne občine Ljubljana
212. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2
213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče
214. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče
215. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2015