Št. objave Naslov
2727. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi
2728. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper
2729. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi
2730. Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije
2731. Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
2732. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
2733. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
2734. Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih
2735. Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil Visoke šole za računovodstvo
2736. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2737. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2015–2020
2738. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Lama – Dekani«
2739. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Nad Dolinsko«
2740. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
2741. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020
2742. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škofja Loka
2743. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015
2744. Pravilnik o obročnem plačilu komunalnega prispevka
2745. Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode
2746. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2015
2747. Popravek Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
2748. Popravek Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2015