Št. objave Naslov
2704. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekvador
2705. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji
2706. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji
2707. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2708. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
2709. Odredba o določitvi vrste in rokov hrambe zdravstvene dokumentacije v Centralnem registru podatkov o pacientih
2710. Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI)
2711. Sklep o uporabi Smernic o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU
2712. Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti
2713. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
2714. Tržni red javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica
2715. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko obdobje 2015–2020
2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
2717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
2718. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)
2719. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2015
2720. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
2721. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestne občine Slovenj Gradec
2722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
2723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2015–2020
2724. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2015–2020
2725. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za dobavo toplotne energije
2726. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)