Št. objave Naslov
2637. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2638. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2639. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji
2640. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2641. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori
2642. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
2643. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
2644. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
2645. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
2646. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP)
2647. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
2648. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
2649. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski republiki
2650. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kenževini Monako
2651. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
2652. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Avstraliji
2653. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
2654. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Argentinski republiki
2655. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji
2656. Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa
2657. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2658. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2659. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
2660. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
2661. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o varnosti omrežij in storitev
2662. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2015
2663. Pravila o vsebini in obliki diplom Univerze v Novi Gorici
2664. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2665. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2666. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2667. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2015–2020
2668. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)
2669. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Med vrtovi«
2670. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Vas in V oračaj (stanovanjska gradnja) v naselju Puconci
2671. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelnimi številkami 1088/2, 1088/3 in 1091, k.o. Rečica ob Savinji (921)
2672. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2673. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2674. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek
2675. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1230 – Imeno
2676. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1241 – Lastnič
2677. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1212 – Nezbiše
2678. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava
2679. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip