Št. objave Naslov
2490. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Japonskem
2491. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki
2492. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju
2493. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju
2494. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki
2495. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
2496. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam
2497. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
2498. Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
2499. Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil
2500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
2501. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
2502. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2503. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2504. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2505. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2506. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2507. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2508. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2509. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2510. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2511. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2512. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2513. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2015–2020
2514. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2515. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015
2516. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kuzma
2517. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 26/12, k.o. 2324 – Orehovlje
2518. Obvezna razlaga 181. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
2519. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2520. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora
2521. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
2522. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP ŠE103/3 v Vrbnem
2523. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske Komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
2524. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor
2525. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – ceste
2526. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
2527. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2015–2020
2528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«
2529. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd
2530. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Dravograd
2531. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2532. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1