Št. objave Naslov
155. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Svetem sedežu
156. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka
158. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
159. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
160. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Balet
161. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik
162. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
163. Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve
164. Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti nesreče s klorom
165. Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti poplavnega vala zaradi prelivanja ali porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne
166. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2015
167. Znesek minimalne plače
168. Odločba o ugotovitvi neskladja 16.b člena Zakona o mednarodni zaščiti ter razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča in odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve
169. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega in sodbe Upravnega sodišča
170. Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje
171. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
172. Odločba o pridobitvi izvzetja iz določb, ki urejajo dostop tretjih oseb, za novi povezovalni 110 kV vod »Dekani–Žavlje«
173. Odločba o pridobitvi izvzetja iz določb, ki ureja dostop tretjih oseb, za novi povezovalni 110 kV vod »Vrtojba–Sredipolje«
174. Poročilo o gibanju plač za november 2014
175. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
176. Odpoved Kolektivne pogodbe za lesarstvo
177. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne Občine Kranj
178. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov
179. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2015
180. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica
181. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Termalna riviera
182. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2013
183. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
184. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
185. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
186. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
187. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2015
188. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2015
189. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
190. Sklep o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj
191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev
193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
194. Sklep o cenah posebnih storitev za dobavljeno vodo v Občini Škofja Loka
195. Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka
196. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2015
197. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
198. Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
199. Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
200. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)