Št. objave Naslov
2455. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
2456. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah
2457. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
2458. Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo
2459. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2015
2460. Spremembe in dopolnitve tarife o taksah in nadomestilih
2461. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
2462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje za območje nove Podružnične osnovne šole Polica (SDOPN2)
2463. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2015
2464. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kobarid v najem
2465. Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest VVE Kobarid za šolsko leto 2015/16
2466. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017
2467. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode
2468. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 2015–2020
2469. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran
2470. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2471. Sklep o odvzamu statusa grajenega javnega dobra
2472. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020
2473. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold
2474. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
2475. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci
2476. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec
2477. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Spodnje Preloge (Podbregar)
2478. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
2479. Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah
2480. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Oskrbovana stanovanja Šmarje pri Jelšah«
2481. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2015–2020
2482. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
2483. Sklep o določitvi tarife parkirnine za uporabo javnega parkirišča v centru Ankarana
2484. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug – skrajšani postopek
2485. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – skrajšani postopek
2486. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2487. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2488. Popravek Poročila o gibanju plač za maj 2015
2489. Popravek Odločbe o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani