Št. objave Naslov
2276. Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ)
2277. Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP)
2278. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES-B)
2279. Zakon o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F)
2280. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P)
2281. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I)
2282. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
2283. Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mleka
2284. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
2285. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
2286. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju
2287. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
2288. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
2289. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
2290. Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Canicu, v Portugalski Republiki
2291. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
2292. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
2293. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
2294. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
2295. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
2296. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2297. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2298. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2299. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2300. Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa
2301. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o klasifikacijskih zavodih
2302. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
2303. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2015
2304. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2305. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Kranju
2306. Sklep o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice
2307. Sklep o merilih za stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala bank in hranilnic
2308. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil
2309. Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina
2310. Operativno-tehnična zahteva o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati operaterji zrakoplovov, osebje in organizacije, vključeni v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov pri uporabi v državnih dejavnostih
2311. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2015
2312. Obvestilo o ukinitvi monografije Tinktura skorje cimetovca (1819) iz Evropske farmakopeje
2313. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2015
2314. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015–2020
2315. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna
2316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015
2317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
2318. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Ivančna Gorica
2319. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica
2320. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2527/4, k.o. 1831 – Višnje in parc. št. 2531/2, k.o. 1831 – Višnje
2321. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2527/6, k.o. 1831 – Višnje in parc. št. 2528/2, k.o. 1831 – Višnje
2322. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 814/6, k.o. 1822 – Muljava
2323. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2276/2, 2290/5, 2276/3, vse k.o. 1830 – Ambrus
2324. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1628/2, k.o. 1810 – Stična
2325. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1517/2 in 1517/3, vse k.o. 1823 – Dob
2326. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2327. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1962/6 in 1962/7, k.o. 1830 Ambrus
2328. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 414/2, 414/3 in 414/4, vse k.o. 1810 – Stična
2329. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske Komisije o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2330. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2331. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog - Trebelno za programsko obdobje 2015–2020
2332. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
2333. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5
2334. Sklep o objavi uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
2335. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica
2336. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci
2337. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci
2338. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2339. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2015–2020
2340. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
2341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi
2342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
2343. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Slovenska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020
2344. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Slovenska Bistrica
2345. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
2346. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica
2347. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
2348. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin
2349. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava za programsko obdobje 2015–2020
2350. Uredba o odpadni električni in elektronski opremi
2351. Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2352. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
2353. Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin
2354. Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture
2355. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
2356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima