Št. objave Naslov
2196. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND)
2197. Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije (DeZPRS-1)
2198. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
2199. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
2200. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
2201. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2202. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost
2203. Sklep o zavrženju zahteve
2204. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta
2205. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na GEA College – Fakulteti za podjetništvo
2206. Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami
2207. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
2208. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici
2209. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2015
2210. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015–2020
2211. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec
2213. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica
2214. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica
2216. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2217. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2218. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015–2020
2219. Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU 19
2220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
2221. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Železniki
2222. Obvezna razlaga 1. stavka četrtega odstavka 68. člena občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
2223. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica – novi center – ŽI2 in merilih za odmero komunalnega prispevka
2224. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2225. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra