Št. objave Naslov
2187. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center
2188. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik
2189. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
2190. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
2191. Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času pri opravljanju gostinske dejavnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
2192. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009
2193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec
2194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2195. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert