Št. objave Naslov
2137. Sklep o mirovanju funkcije poslanke
2138. Sklep o določitvi kandidata, ki bo v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljal funkcijo poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke
2139. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2140. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2141. Sklep o imenovanju članice Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2142. Sklep o imenovanju članice Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2143. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2144. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
2145. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Stockholmu, v Kraljevini Švedski
2146. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Stockholmu, v Kraljevini Švedski
2147. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Cardiffu, v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska
2148. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
2149. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajnih volilnih komisijah
2150. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2015
2151. Statut Univerze na Primorskem (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UP-UPB2)
2152. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki diplom Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto
2153. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
2154. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OZ-9
2155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin
2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
2157. Sklep o podelitvi pooblastila za odločanje o delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov
2158. Sklep št. 1/2015 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2159. Sklep št. 4/15 o ukinitvi statusa javnega dobra
2160. Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Cerknica
2161. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)
2162. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015–2020
2163. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica po skrajšanem postopku
2164. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
2165. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj
2166. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd za programsko obdobje 2015–2020
2167. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
2168. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2169. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
2170. Statut Občine Hrpelje - Kozina
2171. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje - Kozina
2172. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2173. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2015
2174. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Komen
2175. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško
2176. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško
2177. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015
2178. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
2179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
2180. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško
2181. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode
2182. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«
2183. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2184. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci
2185. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje
2186. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči