Št. objave Naslov
2084. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2085. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ)
2086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
2087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
2088. Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe nekaterih določb Zakona o izvršbi in zavarovanju
2089. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
2090. Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
2091. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
2092. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij
2093. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic
2094. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
2095. Navodilo za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
2096. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic
2097. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih zmajev in jadralnih padal
2098. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v radijskih in televizijskih programih Radiotelevizije Slovenija
2099. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran
2100. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ankaran
2101. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ankaran
2102. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2015
2103. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 4
2104. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2105. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
2106. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. št. 129 in 128/1, k.o. Dol pri Ljubljani
2107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd
2108. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020
2109. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020
2110. Merila za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih društev v Občini Jesenice
2111. Statut Občine Kamnik
2112. Odlok o občinskih cestah
2113. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik
2114. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
2115. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kočevje
2116. Odlok o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Občine Kočevje
2117. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju julij–september 2015
2118. Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem
2119. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2120. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2015
2121. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2015
2122. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kuzma
2123. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015–2020
2124. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2014
2125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih na območju Občine Piran
2126. Sklep o potrditvi cen javne službe ''odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode''
2127. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2015–2020
2128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice
2129. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci
2130. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2131. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
2132. Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
2133. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2015/2016
2134. Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
2135. Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
2136. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno proizvodno cono na Logu