Št. objave Naslov
116. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
117. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji
118. Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
119. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih
120. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
121. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
122. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Kopru
123. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novem mestu
124. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov
125. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov
126. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
128. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2014
129. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2014
130. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči po Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
131. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2014
132. Revalorizacija minimalne letne tarife
133. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2013
134. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2015
135. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2015
136. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2015 v Občini Kamnik
137. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
138. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Rovte
139. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2015
140. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode
141. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
142. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
143. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
144. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci
145. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
146. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru
147. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tišina
148. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
149. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
150. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče
151. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče
152. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci
153. Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev
154. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2015