Št. objave Naslov
1970. Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP)
1971. Ukaz o imenovanju članov uradniškega sveta
1972. Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode
1973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni
1974. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 132 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2015
1975. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
1976. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 98. člena in šestega odstavka 324. člena Zakona o pravdnem postopku
1977. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2015
1978. Pravilnik o zdravniških licencah
1979. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1980. Obvestilo o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k osmi izdaji Evropske farmakopeje ter devete izdaje Evropske farmakopeje
1981. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za tehnologije in sisteme
1982. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije
1983. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014
1984. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih
1985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci
1986. Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1987. Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
1988. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 I
1989. Pravilnik o najemu Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice in ostalih objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice
1990. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1991. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
1992. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1993. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015
1994. Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
1995. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2014
1996. Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje - Kozina
1997. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina
1998. Pravilnik o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje - Kozina
1999. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015
2000. Odlok o grbu in zastavi Občine Ig
2001. Sklep o predčasnem prenehanju mandata
2002. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2015 št. 1
2003. Odlok o podeljevanju priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje
2004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko
2005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
2006. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
2007. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
2008. Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Murska Sobota za potrebe vrtičkarstva
2009. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015–2020
2010. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1216 – Vidovica
2011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna
2012. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
2013. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2015
2014. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža
2015. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2016. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2014
2017. Odlok o mladini v Občini Zagorje ob Savi
2018. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi«
2019. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
2020. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/4
2021. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
2022. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
2023. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2024. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
2025. Popravek Odloka o javnem redu in miru v Občini Železniki
2026. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje