Št. objave Naslov
1877. Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (ZPPOPGHR)
1878. Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B)
1879. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-E)
1880. Odločba o ugotovitvi, da tretji in četrti odstavek 6. člena, 11., 12., 13.a in 14. člen ter prvi odstavek 15. člena Zakona o financiranju občin niso v neskladju z Ustavo ter o zavrženju zahteve za oceno 23. člena Zakona o financiranju občin
1881. Odločba o razveljavitvi tretjega stavka drugega odstavka in tretjega stavka tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju z odložnim rokom
1882. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 18. junija 2015
1883. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnga sveta Upravnega sodišča RS, ki so bile 18. junija 2015
1884. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2015
1885. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje
1887. Ugotovitveni sklep o ustavitvi postopkov manjših širitev območij stavbnih zemljišč na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju
1888. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2014
1889. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul
1890. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014–2020
1891. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje - Kozina
1892. Obvezna razlaga Poglavja 7.1.4. Dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 in grafičnega dela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Šmarje pri Jelšah s kasnejšimi spremembami
1893. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj
1894. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 640/4, k. o. 2139 – Mavčiče
1895. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 321/17, k. o. 2101 – Rupa
1896. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1897. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica
1898. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno
1899. Sklep o določitvi cene za izvajanje storitve pomoč družini na domu
1900. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2015
1901. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Mozirje
1902. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1903. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold
1904. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1
1905. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1906. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2014
1907. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020
1908. Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1909. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1910. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1911. Odlok o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica
1912. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1913. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
1914. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (za območji ŠEN-16 IG in VRH-01 IG)
1915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1916. Avtentična razlaga 108. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka
1917. Avtentična razlaga priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka
1918. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
1919. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje
1920. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1921. Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije
1922. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
1923. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora
1924. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1925. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
1926. Odlok o razglasitvi Žičke kartuzije za kulturni spomenik državnega pomena
1927. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
1928. Sklep o imenovanju sistemskega operaterja prenosnega sistema z električno energijo
1929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015