Št. objave Naslov
1772. Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo
1773. Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene
1774. Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen Uredbe o kategorizaciji državnih cest, kolikor kategorizira hitro cesto "Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 559/1, k. o. Stožice, v neskladju z Ustavo
1775. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za varstvo okolja
1776. Kolektivna pogodba za lesarstvo
1777. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
1778. Imenovanje članov uradniškega sveta
1779. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2115/2, 2119/7, 2119/9, 2119/10, 2119/11 in 2119/13, vse k.o. 1789-Ponova vas
1780. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1223/19, 1225/3, 1225/4 in 1225/5, vse k.o. 1787-Mali vrh
1781. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1148/17 in 1148/19, obe k.o. 1786-Šmarje
1782. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 381/4 in 967/7, obe k.o. 1782-Stara vas
1783. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2025/6 in 2025/8, obe k.o. 1785-Sela
1784. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2201/19 in 2201/22, obe k.o. 1794-Račna
1785. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2189/3, 2217/8, 2240/2 in 2240/3, vse k.o. 1788-Vino
1786. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014
1787. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
1788. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
1789. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica
1790. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
1791. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2015
1792. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1793. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu IPC Loke
1795. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč
1796. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč
1797. Sklep o določitvi objekta v Šentjuriju na Dolenjskem za javno infrastrukturo
1798. Sklep o ustanovitvi Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti za občini Postojna in Pivka
1799. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica
1800. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
1801. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 14.1)
1802. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.2)
1803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (14.3)
1804. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.4)
1805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan
1806. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje KI 11 v Kisovcu
1807. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020
1808. Odlok o javnem redu in miru v Občini Železniki
1809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1810. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2015
1811. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žiri za programsko obdobje 2015–2020
1812. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žužemberk
1813. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
1814. Pravilnik o spremembah Pravilnika o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil