Št. objave Naslov
1759. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
1760. Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
1761. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem
1762. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
1763. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o poslancih v neskladju z Ustavo in odpravi sklepa Državnega zbora
1764. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča ter o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani
1765. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 108. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica v delu, ki v enotah urejanja prostora z oznakama KR-33 in KR-33/02 dovoljuje umestitev telekomunikacijskih ter radiokomunikacijskih objektov
1766. Razpored dela ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2015 do 20. 12. 2015
1767. Obvestilo o prejemu povzetka informacij za prijavljeno shemo državne pomoči
1768. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015
1769. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1770. Popravek Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3a)
1771. Popravek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Dravograd