Št. objave Naslov
1678. Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
1679. Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države
1680. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2015
1681. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014
1682. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Dol pri Ljubljani
1683. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena
1684. Pravilnik o sofinanciranju (subvencioniranju) malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dravograd
1685. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Dravograd
1686. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Kočevje
1687. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2014
1688. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen
1689. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1690. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1691. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1692. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
1694. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljubno za programsko obdobje 2015–2020
1695. Sklep o spremembah Statuta Občine Osilnica
1696. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1697. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trgovsko poslovni center Šmarje
1698. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017
1699. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
1700. Popravek Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Rodine in Naklo
1701. Popravek Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Jankoviči in Bedenj