Št. objave Naslov
101. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
102. Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Ankaran, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o povračilih stroškov
103. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Ankaran
104. Sklep o imenovanju podžupana Občine Beltinci
105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij
106. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2015
107. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd
108. Sklep o imenovanju podžupana
109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje - Kozina
110. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju
111. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora
112. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za počitniško naselje Gričice
113. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)
114. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)
115. Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse