Št. objave Naslov
1609. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1610. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1611. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1612. Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko
1613. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1614. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
1615. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih
1616. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
1617. Sklep o razglasitvi slovenskega dneva možganov
1618. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1619. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
1620. Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom
1621. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2015
1622. Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo
1623. Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1624. Sklep o ceni storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1625. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1626. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
1627. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov Kmetija Marovt
1628. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA2 – Braslovče (Šoštarič)
1629. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1630. Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice
1631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
1632. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015–2020
1633. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
1634. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Golovec GOJ – 5
1635. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu LAVA – DPZ4
1636. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1637. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje
1638. Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
1639. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2015
1640. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah
1641. Sklep št. 3/15 o ukinitvi statusa javnega dobra
1642. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna
1643. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna
1644. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Dobrna
1645. Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna
1646. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1647. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
1648. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
1649. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015–2020
1650. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško
1651. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2014
1652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica
1653. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1654. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Murska Sobota
1655. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
1656. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
1657. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)
1659. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
1660. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski Soboti
1661. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice
1662. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
1663. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2014
1664. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014
1665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
1666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci
1667. Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti v Občini Rogašovci
1668. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1669. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci
1670. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2015–2020
1671. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2014
1672. Sklep o uveljavljanju rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok
1673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cviblje
1674. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Tržič v letu 2014
1675. Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
1676. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1677. Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom