Št. objave Naslov
1495. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora
1496. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka
1497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1498. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2015
1499. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015
1500. Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje
1501. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13) v Občini Piran ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska Vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in M SE/2 v Občini Piran
1502. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold
1503. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold
1504. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1505. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
1506. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Sv2 – Celjska cesta vzhod
1507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
1508. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica
1509. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1510. Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020
1511. Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih