Št. objave Naslov
1392. Sklep o imenovanju ministric
1393. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1394. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1395. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1396. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1397. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1398. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1399. Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila
1400. Pravilnik o priznanjih in nagradah Finančne uprave Republike Slovenije
1401. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
1402. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
1403. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1404. Akt o spremembi Akta o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
1405. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija
1406. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina
1407. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2014
1408. Odlok o ustanovitvi proračunskega rezervnega sklada Občine Idrija
1409. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
1410. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
1411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju
1412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
1413. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1414. Obvezna razlaga določbe 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
1415. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
1416. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1417. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica-1 (uradno prečiščeno besedilo)
1418. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
1419. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
1420. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica
1421. Sklep o soglasju k odmeri funkcionalnega dela zemljišča
1422. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
1423. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014
1424. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice
1425. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2014
1426. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ST-1 za funkcionalno enoto F1
1427. Pravilnik o nadomestilu za delo pri pripravi posamezne številke občinskega glasila
1428. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrh pri Križu
1429. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
1430. Avtentična razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13 in 52/14) glede prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DŽ5
1431. Odlok o spremembi Odloka o taborjenju v Občini Kobarid
1432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
1433. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kobarid v najem
1434. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče
1435. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja, ki se ureja s PIP OPN za del EUP CE51/1, CE51/3 in CE53/1 v Loškem pri Cerknici