Št. objave Naslov
1373. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Melbournu, v Avstraliji
1374. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Almatyju, v Republiki Kazahstan
1375. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Almatyju, v Republiki Kazahstan
1376. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Zavoj–Škoberne« v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. *102/1, 731/1, 741/0 in 744/1, vse k.o. Rifengozd
1377. Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (2015)
1378. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2014
1379. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
1380. Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter - Vrtojba
1381. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1382. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1383. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1384. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1385. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2015
1386. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2016
1387. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2015
1388. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2016
1389. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za programsko obdobje 2015–2020
1390. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014
1391. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč