Št. objave Naslov
1326. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS)
1327. Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu (ZKme-1C)
1328. Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU-A)
1329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1330. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
1331. Pravilnik o spremembah Pravilnika o žganih pijačah
1332. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
1333. Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju ustanove USTANOVA FUNDACIJA KAKO ŽIV SI
1334. Valorizacijski količnik za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2014
1335. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani
1336. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2015
1337. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2015 (velja od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)
1338. Študentska ustava (ŠU-3)
1339. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
1340. Pravilnik o izdajanju dovoljenj za izvajanje nalog in opravil izvedeništva in ocenjevanja s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva
1341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
1342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
1343. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
1344. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2014
1345. Obvezna razlaga 16. člena Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
1346. Statut Občine Kočevje
1347. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2014
1348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parceli v k.o. 1601 – Čeplje
1349. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1115/5, k.o. 2085 – Babni vrt
1350. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 888/10, 879/34, 889/0, 876/7, 876/16, 879/49, 876/14, 888/77, k.o. 2100 – Kranj
1351. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1352. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško
1353. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2015
1354. Odlok o razglasitvi hiše na Komenskega ulici 8 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
1355. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1356. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi območij za pešce
1357. Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
1358. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
1359. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno
1360. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014
1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
1362. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2014
1363. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava
1364. Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1365. Odlok o razglasitvi Ruske kapelice pod Vršičem za kulturni spomenik državnega pomena
1366. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sevilli, v Kraljevini Španiji
1367. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Sevilli, v Kraljevini Španiji
1368. Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
1369. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin
1370. Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07)
1371. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica
1372. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica