Št. objave Naslov
1299. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)
1300. Zakon o spremembah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1D)
1301. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3a)
1302. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2014
1303. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica
1304. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1305. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi denarnih socialnih pomoči občanom v Občini Piran
1306. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2014
1307. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža
1308. Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
1309. Odlok o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža
1310. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
1311. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2014
1312. Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur
1313. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2014
1314. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1315. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2014
1316. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7
1317. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7
1318. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vrbje VR 1/3
1319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (prva sprememba)
1320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Petrovče
1321. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
1322. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015
1323. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja, ki se ureja s PIP OPN za del EUP CE51/1, CE 51/3 IN CE53/1 v Loškem pri Cerknici
1324. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
1325. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014