Št. objave Naslov
59. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Caltanissetti
60. Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Bariju, v Italijanski republiki
61. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Bariju, v Italijanski republiki
62. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
63. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novi Gorici
64. Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Murski Soboti
65. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva na Ptuju
66. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Predmeja (2014–2023)
67. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Železniki (2014–2023)
68. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2014–2023)
69. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Primskovo (2014–2023)
70. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2014–2023)
71. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soteska (2014–2023)
72. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornji Grad (2014–2023)
73. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje-desni breg (2014–2023)
74. Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov
75. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
76. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
77. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja
78. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom
79. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
80. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
81. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Višjega sodišča v Celju
82. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
83. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2014
84. Aneks h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014
85. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig
86. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig
87. Statut Občine Križevci
88. Poslovnik Občinskega sveta Občine Križevci
89. Sklep o ustanovitvi Komisije romske skupnosti
90. Sklep o imenovanju podžupana
91. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme
92. Sklep o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Marička«
93. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica
94. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
95. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
96. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualna stanovanjska gradnja »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu
97. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas
98. Uredba o spremembi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
99. Popravek Pravilnika o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško
100. Popravek Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji