Št. objave Naslov
1158. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnega in socialnega sodišča
1159. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1160. Odredba o določitvi datuma, od katerega so vzpostavljene tehnične možnosti za objavo pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev na portalu javnih naročil
1161. Prva sprememba Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
1162. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1089/2013 z dne 3. 12. 2013 in sodbe Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 646/2012 z dne 12. 2. 2013
1163. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje, ki so bile 12. aprila 2015
1164. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
1165. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah volilnih enot in okrajnih volilnih komisijah
1166. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina
1167. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
1168. Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom
1169. Priloga dejavnosti k Statutu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
1170. Sprememba Hierarhije pravil revidiranja informacijskih sistemov
1171. Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD
1172. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo
1173. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«
1174. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik
1175. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik
1176. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1177. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014
1178. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015
1179. Pravilnik o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 12. do 17. 9. 2014
1180. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2015
1181. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2014
1182. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2014
1183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
1184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat
1185. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
1186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško
1187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško
1188. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1189. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014
1190. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
1191. Statut Občine Naklo
1192. Poslovnik Občinskega sveta Občine Naklo
1193. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2014
1194. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje
1195. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občine Naklo
1196. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1197. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
1198. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2014
1199. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
1200. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše
1201. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj
1202. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2014
1203. Sprememba Statuta Občine Rogaška Slatina
1204. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
1205. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014
1206. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec
1207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec
1208. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2014
1209. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2015
1210. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor
1211. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2015
1212. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
1213. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2014
1214. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk
1215. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Cirkulane v volilni enoti 2 (VE2)
1216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015
1217. Sklep o subvencioniranju najemnine za opravljanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc
1218. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija
1219. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Puconci
1220. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2014
1221. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2014
1222. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015
1223. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno