Št. objave Naslov
1065. Zakon o bančništvu (ZBan-2)
1066. Sklep o razrešitvi ministra za obrambo
1067. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca Državnega zbora
1068. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca Državnega zbora
1069. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
1070. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke Državnega zbora
1071. Sklep o prenehanju mandata poslanke Državnega zbora
1072. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca Državnega zbora
1073. Sklep o potrditvi mandata poslanca Državnega zbora
1074. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev
1075. Spremembe Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1076. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2014
1077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani
1078. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in izobraževanj v Občini Horjul
1079. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Horjul
1080. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
1081. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1082. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1083. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/6, k.o. 1825 – Zagradec
1084. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 516/4 in parc. št. 516/6, k.o. 1825 – Zagradec
1085. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1480/2, k.o. 1823 – Dob
1086. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1387/4, k.o. 1823 – Dob
1087. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1070/9, 1070/7, 1070/6, 1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5, 1071/6 vse k.o. 1814 – Kriška vas
1088. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7 in 1593/12, vse k.o. 1810 – Stična
1089. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 385/7 in 385/8, vse k.o. 1810 – Stična
1090. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 981/6, k.o. 1811 – Dobrava
1091. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 385/2, k.o. 1811 Dobrava
1092. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2014
1093. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
1094. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid
1095. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu
1096. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«
1097. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kočevje
1098. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje
1099. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki
1100. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
1101. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
1102. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
1103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje ob železniški postaji v Novi Gorici