Št. objave Naslov
991. Zakon o cestninjenju (ZCestn)
992. Zakon o spremembah Zakona o gozdovih (ZG-F)
993. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
994. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
995. Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin
996. Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
997. Pravilnik o načinu imenovanja pritožbene komisije
998. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
999. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
1000. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 9. člena Zakona o interventnih ukrepih ni bil v neskladju z Ustavo
1001. Odločba o razveljavitvi drugega in tretjega odstavka 137. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ
1002. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1003. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji V. volilne enote
1004. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
1005. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2015
1006. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ajdovščina
1007. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih
1008. 1. sprememba Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica
1009. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2014
1010. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2014
1011. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
1012. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2015
1013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2014
1014. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2015
1015. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2015
1016. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014
1017. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
1018. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
1019. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014
1020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice
1021. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper
1023. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper
1024. Ugotovitveni sklep o oddaji poročil volilne kampanje za lokalne volitve 2014 ter o povračilu stroškov
1025. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1026. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1027. Odlok o tržnicah in prodaji blaga izven prodajaln v Občini Kostanjevica na Krki
1028. Obvezna razlaga določbe 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo
1029. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del
1030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
1031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
1032. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
1033. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ljubno
1034. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ljubno
1035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno
1036. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Ljubno
1037. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ljubno
1038. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
1039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
1040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica
1041. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2015 in 2016
1042. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2014
1043. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Mozirje
1044. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SE 5
1045. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci
1046. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v Občini Rogašovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
1047. Odlok o občinskih taksah v Občini Semič
1048. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2014
1049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p. (Uradni list RS, št. 52/14)
1050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb pogrebne in pokopališke storitve ter upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč v Občini Slovenske Konjice
1051. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Šentrupert
1052. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014
1053. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014
1054. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa
1055. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2014
1056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore
1057. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1058. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žiri
1059. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
1060. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Žužemberk
1061. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
1062. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
1063. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1064. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor