Št. objave Naslov
850. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
851. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
852. Količnik uskladitve preživnin za leto 2015
853. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
854. Sklep o imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
855. Sklep o imenovanju okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
856. Operativno-tehnična zahteva za letenje v zračnem prostoru, kontaminiranim z vulkanskim pepelom
857. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo Zveze prijateljev mladine in društva prijateljev mladine – članice Zveze prijateljev mladine Slovenije
858. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014
859. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
861. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v obdobju april–junij 2015
862. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
863. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd
864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o
865. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd
866. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2015
867. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje za območje nove podružnične osnovne šole Polica
868. Sprememba zaključnega računa proračuna Občine Hodoš za leto 2014
869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
870. Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij v Občini Idrija
871. Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica
872. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS in za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS
873. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015
874. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015
875. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016
876. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2015
877. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu za leto 2015
878. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015
879. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2016
880. Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2014
881. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota
883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)
884. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
885. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba
886. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2015
887. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine, št. 34404-3/1999-12 z dne 12. 4. 2012
888. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2014
889. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2015
890. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2015
891. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
892. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
893. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2015
894. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito