Št. objave Naslov
772. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Mednarodni pomorski organizaciji (IMO)
773. Odlok o razglasitvi javnega spomenika žrtvam 1. in 2. svetovne vojne v Črni na Koroškem za kulturni spomenik državnega pomena
774. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Targu Muresu, v Romuniji
775. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga prašičjega mesa
776. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga ovčjega mesa
777. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
778. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023)
779. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
780. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2015
781. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2015
782. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2015
783. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2015
784. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2015
785. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2015
786. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana«
787. Pravilnik o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede
788. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki
789. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
790. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja
791. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2014
792. Dopolnitev Sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru
793. Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru
794. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
795. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2016
796. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Melincih
797. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014
798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans 1
799. Sklep o ukinitvi javnega dobra
800. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA 11 Braslovče (Brinovšek)
801. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2015
802. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015
803. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje
804. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani
805. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2014
806. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2015
807. Soglasje k oblikovanju cene storitve Pomoči na domu
808. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016
809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina
810. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2015
811. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015
812. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016
813. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
814. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
815. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015
816. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2015
817. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2016
818. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014
819. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
820. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2015
821. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2015
822. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Log - Dragomer
823. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2015
824. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2015
825. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice
826. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016
827. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Moravske Toplice
828. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
829. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
830. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota
831. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunale in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka
833. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev iz proračuna Občine Pivka
834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
835. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014
836. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŠK-42/01 v Škofji Loki
837. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tabor
838. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2015 do 30. junija 2015
839. Ugotovitveni sklep, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata
840. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015
841. Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki
842. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk
843. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2015
844. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015
845. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
846. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju
847. Popravek Sklepov o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
848. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2
849. Popravek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto