Št. objave Naslov
708. Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F)
709. Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G)
710. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A)
711. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C)
712. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1B)
713. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-C)
714. Zakon o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-B)
715. Zakon o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2C)
716. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI-A)
717. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
718. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto člana Sveta Banke Slovenije
719. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Targu Muresu, v Romuniji
720. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Lundu, v Kraljevini Švedski
721. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Lundu, v Kraljevini Švedski
722. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Helsingborgu
723. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe
724. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
725. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije
726. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
727. Odredba o določitvi seznama medicinskih pripomočkov, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in individualna aplikacija
728. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 6.a člena in o razveljavitvi drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter o razveljavitvi  4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
729. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 11. člena Zakona o sodnih taksah v neskladju z Ustavo
730. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
731. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
732. Sklep o spremembi Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
733. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije
734. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2015
735. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Jesenice
736. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2015
737. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2014
738. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2015
739. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017
740. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec
741. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2015
742. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015
743. Odlok o priznanjih Občine Ilirska Bistrica
744. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2015
745. Sklep o soglasju k predlogu cene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015
746. Spremembe Statuta Občine Kuzma
747. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kuzma
748. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava
749. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 43 Cona Zadobrova – del
750. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu
751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
752. Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov
753. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev
754. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
755. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja
756. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
757. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
758. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba
759. Sklep o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka
760. Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka
761. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016
762. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
763. Odlok o priznanjih Občine Tržič
764. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
765. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015
766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Tešanovci
767. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2015
768. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2015
769. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2016