Št. objave Naslov
513. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda
514. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
515. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani
516. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015
517. Odlok o organizaciji režijskega obrata
518. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani
521. Sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca
522. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2015
523. Letni program športa Občine Komen za leto 2015
524. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen
525. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »komunalna infrastruktura Komen – jug« v Občini Komen
526. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen
527. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen
528. Letni program kulture Občine Komen za leto 2015
529. Sklep o ukinitvi javnega dobra
530. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2015
531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov«
532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah
533. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
534. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
535. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena
536. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5
537. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski Soboti
538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna za območje SV 01/4 OPN/PIP
539. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica
540. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin
541. Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu svobode v Sevnici
542. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2015
543. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
544. Popravek Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 (OdRSPODU15-1)