Št. objave Naslov
443. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
444. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
445. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
446. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
447. Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
448. Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev
449. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih
450. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2015
451. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2015
452. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica
453. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti
454. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015
455. Sklep o ceni oskrbe s pitno vodo
456. Sklep o ceni storitev odvajanja in čiščenja
457. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2014
458. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Hodoš
459. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
460. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2015
461. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje
462. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija
463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu
464. Navodilo za predstavnike Občine Medvode v organih upravljanja javnih zavodov
465. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015
466. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016
467. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015
468. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016
469. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica
470. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren - Kostanjevica
471. Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila »ODSEV«
472. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje
473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec
474. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Semič
475. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
476. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana
477. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana
478. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2015
479. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti (Uradni list SRS, št. 40/86, 8/91) – Pristovnik
480. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Škofljica
481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje nalog turistično informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice
482. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Šmarješke Toplice
483. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Šmarješke Toplice
484. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2015
485. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi
486. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovodni cevovod v naselju Kisovec
487. Poročilo o gibanju plač za december 2014
488. Popravek Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
489. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PO 7 (Podbrezje – Britof – jug)