Št. objave Naslov
4129. Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK)
4130. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A)
4131. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-E)
4132. Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
4133. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016
4134. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole
4135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
4136. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
4137. Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
4138. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice
4139. Tarifa o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa
4140. Tarifa o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev
4141. Tarifa o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
4142. Tarife o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
4143. Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci
4144. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rastlinjake v Beltincih
4145. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci
4146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci
4147. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci
4148. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016
4149. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2016
4150. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2016
4151. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2016
4152. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
4153. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
4154. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
4155. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
4156. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016
4157. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015
4158. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
4159. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016
4160. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Dolenjske Toplice
4161. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2016
4162. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2016
4163. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2016
4164. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016
4165. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
4166. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016
4167. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2016
4168. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica
4169. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2016
4170. Sklep o določitvi višine cen odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Ivančna Gorica
4171. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2016
4172. Pravilnik o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji
4173. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4174. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2016
4175. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2016
4176. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2016
4177. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2016
4178. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2015
4179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
4180. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci v letu 2016
4181. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
4182. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
4183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Krško
4184. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
4185. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2016
4186. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015
4187. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016
4188. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017