Št. objave Naslov
4084. Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-E)
4085. Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H)
4086. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E)
4087. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B)
4088. Uredba o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–2024
4089. Pravilnik o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem
4090. Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
4091. Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah
4092. Pravilnik o spremembi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
4093. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2015
4094. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
4095. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2016
4096. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016
4097. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2016
4098. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
4099. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica