Št. objave Naslov
1. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje – Kregarjeva ulica
3. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2015
4. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2015
5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tržič
6. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
7. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016
8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan (uradno prečiščeno besedilo-1)
9. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2016