Št. objave Naslov
4156. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D)
4157. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro
4158. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro
4159. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Mechelenu
4160. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Mechelenu
4161. Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev
4162. Pravilnik o službeni oceni
4163. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vila Galja, ustanova za pomoč otrokom«
4164. Odločba o soglasju k spremembi imena in spremembi Ustanovitvenega akta Fundacije “Edvard Rusjan”
4165. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2014
4166. Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti
4167. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2015
4168. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2015
4169. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2015
4170. Sklep o začasnem financiranju Občine Log - Dragomer v obdobju januar–marec 2015
4171. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016
4172. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar–marec 2015
4173. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce
4174. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2015
4175. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
4176. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji
4177. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov
4178. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
4179. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016