Št. objave Naslov
3761. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3762. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Sultanatu Oman
3763. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Kuvajt
3764. Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna
3765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
3766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3767. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obračunu davka na finančne storitve
3768. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o občinski taksi v Predjami
3769. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani
3770. Povzetek odločbe o izrednih ukrepih izrečenih 16. 12. 2014 Banki Celje d. d.
3771. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
3772. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
3773. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2015
3774. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
3775. Poročilo o izidu ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Križe
3776. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016
3777. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015
3778. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2015
3779. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin
3780. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3781. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2014
3782. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2015
3783. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015
3784. Razpis nadomestnih volitev člana v Svet KS Besnica v Mestni občini Kranj
3785. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
3786. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2014
3787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih
3788. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2015
3789. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Križevci
3790. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2015
3791. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2015
3792. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 6/2014
3793. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava za leto 2015
3794. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Logatec
3795. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3796. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2014
3797. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2015
3798. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica
3799. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
3800. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2015
3801. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica
3802. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Naklo
3803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3804. Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
3805. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred
3806. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2015
3807. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci
3808. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015
3809. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij
3810. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2015
3811. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2015
3812. Poročilo o izidu ponovnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Krmelj
3813. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3814. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2015
3815. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2015
3816. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
3817. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju
3818. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014
3819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica
3820. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica
3821. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar–marec 2015
3822. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3823. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 na območju Občine Sodražica
3824. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3825. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
3826. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2015
3827. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2015
3828. Sklep o spremembi višine enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šalovci
3829. Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015
3830. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2015
3831. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015
3832. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3833. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
3834. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev dobave pitne vode
3835. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
3836. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2014
3837. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vaških odborov
3838. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
3839. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2015
3840. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2015
3841. Razpis ponovnih volitev za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava
3842. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah
3843. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev trgovsko poslovne cone „Bivje”
3844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
3845. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
3846. Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje