Št. objave Naslov
3689. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3690. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje
3691. Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
3692. Uredba o obliki in barvi zastave in znaka Finančne uprave Republike Slovenije ter njuni uporabi
3693. Uredba o barvi in oznakah uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije
3694. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
3695. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
3696. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih
3697. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice
3698. Sklep o spremembi zneska zajamčenega kapitala pozavarovalnic
3699. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
3700. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila
3701. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
3702. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen
3704. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje
3705. Odločba o razveljavitvi prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena, sedmega odstavka 19. člena, kolikor se nanaša na izvršitev uklonilnega zapora, ter 202.b člena Zakona o prekrških
3706. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in predsednika Okrajnega sodišča na Ptuju
3707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
3708. Pravilnik o izvedbi postopka izbire avdiovizualnih projektov za javno kinematografsko predvajanje
3709. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2015
3710. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2014
3711. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2015
3712. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2014/2015
3713. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice
3714. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice
3715. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2015
3716. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3717. Razpis naknadnih volitev članov v Svet Krajevne skupnosti Kočevje – mesto
3718. Poročilo o izidih glasovanja na ponovnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Sečovlje – predstavnik italijanske narodne skupnosti dne 14. decembra 2014
3719. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2015
3720. Sklep o začasnem financiranju Občine Loški Potok v obdobju januar–marec 2015
3721. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog - Trebelno
3722. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
3723. Odlok o spremembi Odloka o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
3724. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja parkirnine na javnem parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu
3725. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
3726. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2015
3727. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2015
3728. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica
3729. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2015
3730. Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2015
3731. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015
3732. Sklep o potrditvi mandata župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3733. Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega sveta
3734. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2014
3736. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2014
3737. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in koriščenju sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Šentjur
3738. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šentjur
3739. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šentjur
3740. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015
3741. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Ciciban
3742. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
3743. Odlok o porabi proračunske rezerve
3744. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – IV
3745. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2015
3746. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2015 in 2016
3747. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3748. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava
3749. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2014
3750. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2015
3751. Sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2015–31. 3. 2015
3752. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2015
3753. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2015
3754. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
3755. Sklep o začasnem financiranju Občine Jesenice v obdobju januar–marec 2015
3756. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2015
3757. Popravek Pravilnika o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju IAM Visoke šole za multimedije, Ljubljana
3758. Tehnični popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grubence 1 KO 02/3 – del in severne dostopne ceste
3759. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
3760. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika