Št. objave Naslov
3553. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena
3554. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014
3555. Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih
3556. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
3557. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji
3558. Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
3559. Statutarni sklep
3560. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova
3561. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2015
3562. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci
3563. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2015
3564. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
3565. Razpis ponovnih volitev v Svet KS Bratov Smuk, KS Huje, KS Hrastje in KS Planina v Mestni občini Kranj
3566. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma na ponovnih volitvah v volilni enoti 01 – Dolič
3567. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
3568. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic poplav v letu 2014
3569. Statutarni sklep
3570. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3571. Sklep o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Moravske Toplice
3572. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana mestnega sveta na naslednjega kandidata
3573. Sklep o javni objavi predloga sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče
3574. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče
3575. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2015
3576. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2015
3577. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Segonje«
3578. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2015
3579. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
3580. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2015
3581. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3582. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2015
3583. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2015
3584. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi
3585. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec
3586. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3587. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah