Št. objave Naslov
3485. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (uradno prečiščeno besedilo) (ZSŠP-UPB4)
3486. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)
3487. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (RZ2013)
3488. Operativno-tehnična zahteva za lete, ki se izvajajo v skladu s pravili vizualnega letenja (LETI VFR)
3489. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015
3490. Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija
3491. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014
3492. Sklep o načinu izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija
3493. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3494. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2015
3495. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2015
3496. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2015
3497. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2015
3498. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2015
3499. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Podčetrtek
3500. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1216 – Vidovica
3501. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1217 – Vonarje
3502. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2015