Št. objave Naslov
3341. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3342. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3343. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3344. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3345. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
3346. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
3347. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Minsku, v Republiki Belorusiji
3348. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Minsku, v Republiki Belorusiji
3349. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Caloundri, v Avstraliji
3350. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Caloundri, v Avstraliji
3351. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Firencah, v Italijanski republiki
3352. Pravilnik o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot
3353. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija za Sočo«
3354. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti
3355. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani
3356. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3357. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 200-letnici rojstva fotografa Janeza Puharja v prodajo in obtok
3358. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
3359. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2013
3360. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt
3361. Poročilo o izidu rednih volitev občinskih svetov in župana v Občini Dobrna z dne 5. 10. 2014
3362. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ivančna Gorica
3363. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica
3364. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Križevci
3365. Sklep o financiranju političnih strank
3366. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103 – Murgle IV. faza
3367. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok 1 (krajše: OPN – 1)
3368. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Medvode
3369. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Mestne občine Novo mesto
3370. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3371. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3372. Odlok o mladini v Mestni občini Slovenj Gradec
3373. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS, št. 56/97) za dejavnost Podkubovšek s.p. (Uradni list RS, št. 52/14)
3374. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3375. Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan
3376. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Reber – 1. faza – Gomline d.o.o.
3377. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako VT-5
3378. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Cviblje
3379. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata občinskega svetnika Občine Vipava na naslednjo kandidatko
3380. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
3381. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
3382. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
3383. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi
3384. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče
3385. Sklep o potrditvi mandata županu
3386. Sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta
3387. Sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika
3388. Sklep o prehodu mandata na naslednjo kandidatko
3389. Sklep o določitvi lokalnih prometnic zaselkov Občine Žužemberk, na katerih zimsko službo izvajajo lokalni izvajalci
3390. Ugotovitev o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
3391. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3392. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3393. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka
3394. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob
3395. Popravek Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu