Št. objave Naslov
3326. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
3327. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
3328. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2014
3329. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
3330. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Ankaran
3331. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Občine Ankaran
3332. Poročilo o izidu volitev župana Občine Hrpelje - Kozina
3333. Poročilo o izidu volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti, dne 5. oktobra 2014
3334. Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu rednih volitev župana in o izidu naknadnih ponovnih volitev v svete krajevnih skupnosti, dne 19. oktobra 2014
3335. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper
3336. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Mestne občine Koper
3337. Sklep o razpisu ponovnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Sečovlje, predstavnika italijanske narodne skupnosti
3338. Razpis ponovnih volitev treh članov sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in nadomestne volitve enega člana sveta Krajevne skupnosti Krmelj
3339. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Poslovno cono Prelesje
3340. Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu