Št. objave Naslov
205. Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
206. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah
207. Obvestilo o neuporabi nekaterih določb Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
208. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2014
209. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2014 v Občini Kamnik
210. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014
211. Odlok o občinskih cestah in javnih površinah
212. Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva
213. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec
214. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa
215. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014
216. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
217. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, št. 602-0006/2013, z dne 3. 12. 2013
218. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena